Odborná rada

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (FSS MU) - předsedkyně

Psycholožka, docentka Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a katedry psychologie FSS MU. Dlouhodobě se věnuje problematice nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. K ústředním tématům jejího odborného zájmu patří téma dvojí výjimečnosti, tedy souběhu rozumového nadání a dílčího handicapu. Na toto téma vydala v posledních letech několik publikací např. Skryté nadání (2009), Nadané děti s dyslexií (2011), Nadaní studenti s dyslexií (2014). Ve svých pracích se snaží upozorňovat zejména na skutečnost, že nadané děti tvoří velmi heterogenní skupinu s jedinečnými vzdělávacími potřebami, jejichž naplňování by mělo být prioritou celé společnosti. Na FSS MU založila Centrum rozvoje nadaných dětí, tedy sdružení výzkumníků, doktorandů i magisterských studentů, jehož cílem je vytvářet nové diagnostické metody, vzdělávat psychology a učitele, šířit odborné poznatky a realizovat výzkumy, převážně s aplikačním potenciálem.

 

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (VÚDPaP, Bratislava)

Dlouholetý vědecký pracovník Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, šéfredaktor časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Věnuje se problematice nadání a nadaných dětí (s různými druhy talentu) a také problematice dětí jiných minoritních skupin a jejich vzdělávání. Je autorem mnoha odborných publikací, autorem a upravovatelem psychodiagnostických testů. Na Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě přednáší psychologickou metodologii, teorii psychodiagnostiky a problematiku nadání a tvořivosti.

 

doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (FF MU, PdF UK)

Psycholožka, vysokoškolská pedagožka (vyučuje psychologické disciplíny na Pedagogické fakultě UHK a na Filozofické fakultě MU). Na Královéhradecku realizuje ve spolupráci s magistrátem a učitelkami mateřských škol plošný skrínink nadání v předškolním věku a zabývá se výzkumem intelektového nadání. Její aktivity v oblasti nadání jsou vedeny snahou o hlubší porozumění a podporu nadání především u dětí předškolního a mladšího školního věku.

 

Mgr. Irena Hošková (NIDV)

Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV, členka Komory mládeže, poradního orgánu ministra školství, Mezirezortní pracovní skupiny pro podporu nadání. Dvacet let působila na základní škole a s žáky tvořila například digitální učební pomůcky. V rámci profesní přípravy pedagogů spolu vytvářela portál RVP a v NIDM pak vedla národní projekty MŠMT Klíče pro život a K2 – Kvalita a konkurence schopnost v neformálním vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží. Podílela se na vzniku publikací z oblasti pedagogiky volného času, osobního kompetenčního portfolia i nástroje pro řízení kvality v organizacích. V expertní skupině Evropské komise se zapojila do diskusí kolem uznávání neformálního vzdělávání. Dnes se v NIDV mimo profesní rozvoj pedagogů intenzivně věnuje péči o nadané v rámci zavádění Systému podpory nadání v České republice.

 

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. (PdF UK, PF UJEP)

Psycholožka, dlouhodobě se mimo jiné věnuje problematice nadání a nadaných, zabývá se teoretickými přístupy k této problematice, modely nadání a otázkami identifikace nadaných.  Díky svému působení na Pedagogických fakultách UK a UJEP, je orientovaná na identifikaci intelektově nadaných žáků učiteli ve školách. Je spoluautorkou identifikační metody IDENA, monografie a řady článků na tato témata. V současné době se rovněž věnuje problematice uměleckého nadání.

 

Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (FSS MU)

Vedoucí Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny a člen Katedry psychologie na  Fakultě sociálních studií MU. Dlouhodobě se zabývá  psychickým a sociálním vývojem adolescentů a mladých dospělých, vztahy mezi rodiči a dětmi,  tématem sebepojetí, sebehodnocení a utváření identity. Podílel a podílí se na řadě mezinárodních výzkumných projektů, v posledních letech především se zaměřením na psychologické aspekty občanské a politické participace mladých lidí. Dlouholetý člen výboru Evropské asociace pro výzkum adolescence (EARA), člen redakčních rad mezinárodních časopisů, autor a spoluautor  mnoha časopiseckých studií a knižních publikací k uvedeným tématům, naposledy např. v editovaných monografiích Emerging Adulthood in a European Context (2016) a Cesty do dospělosti (2016).

 

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. (PsÚ AV Praha)

V současné době působí na Psychologickém ústavu AV ČR a Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Ve svém výzkumu se mimo jiné zabývá sociálními a motivačními faktory souvisejícími s rozvojem nadání, sociálně-kognitivním přístupem k výkonové motivaci či tím, jakým způsobem a s jakými dopady je ve vzdělávacím diskurzu konstruován koncept lidského potenciálu k učení.  Na Fakultě sociálních studií MU absolvoval doktorské studium vývojové psychologie a habilitoval se na Pedagogické fakultě UK v oboru pedagogická psychologie. Výsledky jeho výzkumu byly publikovány například v odborných časopisech High Ability Studies, Gifted Child Quarterly, Gifted and Talented International, či Československá psychologie. V nedávné době také publikoval monografii Nadané děti a jejich rozvoj, v níž rozpracovává systemickou perspektivu rozvoje nadání. 

 

RNDr. Stanislav Zelenda (NIDV)

Pracovník Talentcentra NIDV. Věnuje se využívání nových přístupů a technologií ve výuce a vzdělávání zvl. fyziky, pro učitele, budoucí učitele, studenty i žáky, zejména využitím online činností, jejich aplikaci pro podporu, identifikaci a práci s žáky v kombinaci formálního vzdělávání a volnočasových aktivit. Je zakladatelem projektu Talnet – online k přírodním vědám, jako dostupné formy vzdělávání, příležitostí pro rozvoj zvídavých žáků (13-19) v matematice, přírodních a technických vědách. Aktivně se podílí na systémovém řešení péče o nadané (sítě podpory nadání) v ČR i EU na principech diferenciace a obohacování, soustavné podpory žáků a přípravy pedagogů (škol, SVČ) ve spolupráci s dalšími aktéry (organizátory soutěží, VŠ, zaměstnavateli, odbornými komunitami). Je členem mezinárodních odborných společností IFIP, ECHA, WCGTC, národních odborných společností NAGC (US), JČMF. K jeho recenzovaným publikacím k tomuto tématu patří např. AN INVITATION TO PHYSICS NOT ONLY FOR GIFTED PUPILS IN: Frontiers of Fundamental Physics and Physics Education Research.