Partneři a organizátoři

Hlavní partner

Město Brno

Investice do rozvoje talentů je jednou z priorit Strategie pro Brno a také jedním ze strategických cílů Regionální inovační strategie 2014‑2020. Právě z tohoto důvodu se Město Brno rozhodlo podpořit tuto konferenci.

Ing. Jaroslav Kacer:

Existují přinejmenším dva hlavní důvody, proč se zajímat o identifikaci a rozvoj intelektového potenciálu v dětském věku. Prvním z nich je aspekt individuální; každý člověk by měl mít možnost dosáhnout svého osobního rozvoje a naplnění. Druhým je pak aspekt společenský. Ačkoli je nadání osobní záležitostí každého jedince, je současně potenciálním bohatstvím každého národa. Budoucnost každé společnosti totiž významně závisí na rozvoji schopností, talentů a intelektového potenciálu, zvláště mladé generace.

Pro naplnění vzdělávacích potřeb a potenciálu každého jednotlivce je nezbytné vytvořit ucelený soubor podmínek, které jsou vzájemně propojeny a působí dlouhodobě. Proto je důležité, kromě individuální práce s každým nadaným dítětem a žákem, rozvíjet komplexní systém podpory nadání a péče o nadané na strategické a koncepční úrovni. Investice do rozvoje talentů je jednou z priorit Strategie pro Brno a také jedním ze strategických cílů Regionální inovační strategie 2014 - 2020.

Domnívám se, že žádná společnost si nemůže dovolit potenciál nadaných jedinců přehlížet a ztrácet. Jsem proto velice rád, že město Brno vnímá tuto skupinu intelektově nadaných žáků s jejich speciálními vzdělávacími potřebami jako jednu z priorit a usiluje o nastolení funkčního systému pro jejich systematickou identifikaci a optimální rozvoj.

Jaroslav Kacer,
náměstek primátora města Brna pro oblast Smart City

www.brno.cz

 

Organizátoři

 

Centrum rozvoje nadaných dětí

je pracovní skupina vysokoškolských pedagogů, výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů působících v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem pracovní skupiny je pomáhat zkvalitňovat péči o mimořádně nadané děti a žáky v České republice, prvořadě v Jihomoravském kraji. Pracovníci centra se intenzivně zabývají výzkumem v této oblasti, vyvíjejí nové validní diagnostické metody, sloužící k identifikaci nadaných žáků. Současně vzdělávají pedagogy, psychology i vysokoškolské studenty těchto specializací, poskytují psychologické poradenství dětem i jejich rodičům.

www.nadanedeti.cz

 

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

vnímá téma podpory a rozvoje intelektového nadání již v útlém věku jako vysoce důležité a zásadní. Problematika intelektového nadání patří mezi klíčová výzkumná témata oboru psychologie na fakultě.

www.fss.muni.cz

Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.:

Nadané dítě je třeba nejdříve objevit, teprve poté můžeme jeho potenciál kultivovat a rozvíjet. Pokud se o rozpoznání talentů dlouhodobě nepokoušíme, ani nezajímáme, riskujeme, že se tento intelektový potenciál vytratí, stane se průměrným a tím se promarní. Rozpoznat nadání v dětském věku však není snadné. Každé nadané dítě má odlišný profil schopností, zájmů či osobnosti, liší se i prostředí, které jej utváří. Nápadné charakteristiky a vzdělávací potřeby těchto dětí není možné rozpoznat pomocí několika bodů šablony či návodné „kuchařky“, po které mnozí, neznalí věci, tak často  a vehementně volají. Jedinou cestou, jak se stát ve vyhledávání nadaných žáků úspěšným je sdílení a aktivní přístup. Sdílení odborných, vědecky podložených znalostí a zkušeností, podněcování zájmu, podpory, souhry  a odhodlání všech, kteří se na vyhledávání spolupodílejí.

Na našem pracovišti Masarykovy univerzity se dlouhodobě tomuto tématu věnujeme. Srdečně zveme všechny učitele, speciální pedagogy, psychology, zástupce vzdělávacích a výzkumných organizací, politiky a ostatní zájemce, kterým toto téma není lhostejné. Pojďte společně s námi sdílet poznatky, zkušenosti a hledat funkční, aktivní systémový přístup k vyhledání dětí, které mohou v budoucnu zásadně přispět k rozvoji celé naší společnosti.

Šárka Portešová
předsedkyně odborné rady

 

JM Kraj

Jihomoravský kraj už celou řadu let podporuje talentované studenty. Cílem pro nadcházející období je vytvořit funkční systém, který dokáže takové děti nalézt a pracovat s nimi v rámci celého kraje.

Ing. Jan Vitula:

Nadané děti – opomíjená hřivna. V Novém Zákoně nalezneme podobenství o zakopaných hřivnách. Podobně se staví naše společnost k nadání, které má celá řada dětí. A co hůře. Nejen, že ho často neumíme podpořit a využít, ale někdy ho dokonce nevhodným přístupem zcela potlačíme. 

Tuto situaci je naprosto nezbytné změnit. Jihomoravský kraj už celou řadu let podporuje talentované studenty. My jsme se však rozhodli posunout se o další kus dál. Cílem je vytvořit systém, který dokáže takové děti nalézt a pracovat s nimi v rámci celého kraje. Abychom se mohli vydat správným směrem, musíme nadání umět identifikovat. I proto oceňujeme tuto konferenci, která je důležitým krokem na této cestě. Cestě, na jejímž konci budeme mít v našem kraji fungující program podpory nadaných dětí, v němž žádná hřivna nezůstane nevyužita.

Jan Vitula
náměstek hejtmana JMK pro oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací

www.kr-jihomoravsky.cz/

 

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Oblastí podpory nadání se v NIDV věnuje oddělení Talentcentrum, které je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané. Od roku 2014 je v souladu s Koncepcí Podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020 pověřeno MŠMT vytvořením Systému podpory nadání v ČR. Cílem systému je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická. Zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.

Mgr. Irena Hošková

Naše země je krásná, máme bohatou historii i současnost. Když se rozhlédneme kolem sebe, máme možnost spatřit nádherné odkazy lidí, kteří něco dokázali či vytvořili. Mnohé z nich obdivujeme, na některé jsme hrdi. Jejich úspěch se ale zřídka narodil během dne, často na něm i sobě usilovně pracovali mnoho let, někdy celý život. Jejich talent či nadání byl objevován krůček po krůčku, často jej odhalil člověk, který byl sám osobní inspirací, vášnivým zastáncem vědy, umění, či společenského pokroku. Čím dřív se mohl potenciál mladého člověka rozvinout, čím dřív mohl naplno uplatnit zájem a touhu po poznání či tvoření, tím dřív mohl díky svému úsilí a cílené podpoře dosáhnout osobního štěstí, odborných, uměleckých, sportovních či společenských úspěchů. V řadě případů se ale člověk s velkým potenciálem někam ztratil, v historii o něm zůstala jen zmínka, těžko hledáme příčiny jeho neúspěchu, ztráty motivace či osobního štěstí. Jeho potenciál byl zmařen. V jiném historickém příkladu, vedl neúspěch, nedocenění a neuznání velkého osobního potenciálu k tomu, že byl patologicky rozvinut a využit k politickým či mocenským cílům. To, co z historie nevyčteme, je počet těch, kteří mohli být zcela mimořádnými jedinci ve svém oboru, ale nikdy je nikdo „neobjevil“. Nepotkali svého inspirátora, nepotkali se s aktivitou či podněty, které by jejich mimořádné schopnosti odhalily a probudily.

Pevně věřím, že tato konference umožní nám všem získat vhled do problematiky rozpoznání jedinečného talentu a nadání, že budeme schopni identifikovat nadání i potřeby pro další cílený rozvoj osobnosti každého dítěte. Každý na svém místě a ve svém oboru pak máme možnost ovlivnit naši budoucnost, štěstí dětí, které budou moci rozvinout a uplatnit to, co by bez naší cílené podpory zůstalo skryto či nevyužito.

Národní institut pro další vzdělávání uplatní výstupy konference v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků i v praktickém fungování Sítě podpory nadání, kterou garantuje.

Přeji nám, abychom díky konferenci získali silnou motivaci, nadšení i inspiraci pro naši práci.

Irena Hošková
Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry

www.nidv.cz