Odpolední sekce

 

Účastníci konference se budou moci zapojit do jedné z následujících sekcí, které budou probíhat paralelně v odpoledním bloku programu. V průběhu celého odpoledne si budou moci prohlédnout pestrou škálu nabídek různých vystavovatelů.

1. Identifikace nadání psychology

V této sekci se budeme věnovat zkušenostem s psychologickou identifikací nadaných dětí a se zjišťováním jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Budeme diskutovat o vhodných postupech, diagnostických metodách, standardech vyšetření i způsobech zjišťování míry a typu nadání, které se uplatňují zejména v pedagogicko-psychologických poradnách, ve speciálně-pedagogických centrech, či v práci školních psychologů. Jaké jsou u nás podmínky pro psychologickou identifikaci mimořádných schopností? Disponujeme dostatkem validních diagnostických metod určených pro žáky s tzv. vyšším stropem schopností? Co dělat pro zlepšení psychologické diagnostiky nadaných dětí? A kde začít? Vznikají u nás nové testy a psychologické metody určené pro vysoce nadanou dětskou populaci? Umíme pomocí psychologických testů rozpoznat každé nadané dítě?

Tato sekce je určena převážně psychologům, je však otevřena i všem dalším zájemcům. Kapacita je 20 účastníků.

 

2. Identifikace nadání pedagogy

V této sekci se zaměříme na postupy a strategie, které nejčastěji využívají učitelé při rozpoznáváni nadaných žáků ve školních třídách. Budeme hovořit o roli dlouhodobého pozorování, o významu nadstandardních úloh, ale i o testování znalostí školních znalostí a roli školních známek. Je nadaný žák opravdu vždy jedničkář, který trvale usiluje o výborné známky? A musí být vždy nadšeným účastníkem či vítězem nejrůznějších vědomostních soutěží či olympiád?  Jakou roli při vyhledávání nadaných žáků přisuzujeme intelektovým schopnostem a jakou roli jeho psychomotorickému tempu, grafomotorickým dovednostem, sociální dovednostem, emoční zralosti či úrovni pozornosti? Dovedeme ve školách objevit i žáky s dvojí výjimečností nebo podvýkonem? A mají učitelé vůbec  prostor a čas pro dlouhodobé a systematické vyhledávání nadaných žáků?

Tato sekce je určena převážně pedagogům, je však otevřena i všem dalším zájemcům. Kapacita je 40 účastníků.

 

3. Identifikace nadaných dětí v předškolním vzdělávání

K často diskutovaným tématům, která s identifikací úzce souvisí je možnost, správnost či adekvátnost rozpoznání nadaných dětí již ve velmi útlém věku. Jaké charakteristiky spojujeme s mimořádným nadáním v časných vývojových etapách? A vykazují tyto charakteristiky všechny nadané děti? Kterých znaků nadání si častěji všimnou rodiče a kterých spíše učitelé? V některých mateřských školách již probíhá plošná preidentifikace nadání, v jiných se realizují různé herní kluby pro malé předškoláky. Ve většině mateřských škol však identifikace nadání zatím neprobíhá. Čím je to způsobeno? Jaké metody a postupy pro rozpoznání nadání v útlém věku bychom měli volit?  Nechybí nám vhodné metody a postupy pro rozpoznání nadání v útlém věku?

Tato sekce je určena převážně pedagogům, je však otevřena i všem dalším zájemcům Kapacita je 20 účastníků.

 

4. Mimoškolní identifikace intelektového nadání

Volnočasové aktivity nabízejí jiné možnosti identifikace nadání chápanou v širším smyslu. Větší roli hraje “svoboda” rozhodování jedince, časový faktor, dostupnost, vliv okolí a informace a hodnocení příležitostí jedincem. V sekci, která bude organizovaná jako “poster session” (moderované představení a diskuse u jednotlivých posterů) se budeme věnovat praktickým zkušenostem s identifikací a možnostmi volnočasových aktivit pro další rozvoj “identifikovaného” nadání, resp. nadaných jedinců. Tento pohled doplní prezentace účastníků reflektujících jejich zkušenost a retrospektivu významu účasti v aktivitách pro jejich rozvoj (nejen v oboru, nad kterým aktivita probíhala).  V tomto kontextu se představí aktivity s příležitostmi pro identifkaci z oblasti soutěží i systematických nesoutěžních aktivit. Tato sekce je určena převážně pedagogům volného času, organizátorům soutěží,  je však otevřena i všem dalším zájemcům.

Kapacita je 25 účastníků.

 

5. Identifikace nadání v zahraniční praxi a ve výzkumech

Jde o sloučenou sekci 5 a 6.

V rámci Maďarského Templetonova programu byl realizován rozsáhlý proces identifikace mimořádných rozumových schopností. Jako úvodní filtr jsme použili několik online testů zaměřených na měření různých kognitivních oblastí. Mimořádně talentovaní byli vyhledáváni prostřednictvím institucionálních (národní síť pro podporu talentů) a veřejných (masmédia a sociální media) kanálů. Prostřednictvím sady kognitivních testů (fluidní inteligence, slovní zásoba, řešení problémů, pracovní paměť) vytvořených v souladu s objektivními a odbornými hledisky, nástrojů měřících motivaci a tvořivost (všechny testy a měřící nástroje měly podobu online testů, vytvořených speciálně pro tento program) a komplexního systému hodnocení, který bral do úvahy i minulé výkony, bylo z cca 20 tisíců mladých lidí vybráno 314 juniorských Templetonových stipendistů. Testy fluidní inteligence a slovní zásoby byly založeny na IRT modelech (item response theory; teorie odpovědi na položku) s využitím metody počítačového adaptivního testování.

Na závěr projektu byly rovněž zhodnoceny statisticky významné efekty rozvojového programu. Workshop se zaměří na typy testů užívaných při procesu identifikace a na výsledky programu jako celku.

V této sekci bychom chtěli dále  účastníky seznámit s aktuálním výzkumem a vývojem metod pro vyhledávání nadaných dětí a žáků, který probíhá v Centru rozvoje nadaných dětí na FSS MU. Prezentován bude například proces vývoje i aktuální stav Testu pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice (TIM) i některá další zajímavá související zjištění. Představíme rovněž nově vyvíjený komplexní skrínigový diagnostický systém (GIS), ukážeme výsledky výzkumu, které se týkají vývoje identifikačních škál pro rodiče předškoláků (PARS) a seznámíme účastníky s dalšími realizovanými výzkumy v této oblasti na našem pracovišti. Tato sekce je otevřena všem zájemcům o aplikovaný výzkum, probíhající na FSS MU.  

Kapacita je 20 účastníků.

 
7. Identikace nadání na Slovensku, v programu APROGEN

Tato sekce byla přesunuta jako přednáška do pléna. Bude věnována zkušenostem s vyhledáváním nadaných žáků v programu APROGEN.  Program úspěšně funguje na Slovensku již od roku 1993. Jeho autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová CSc. Program vždy začíná psychologickými vyšetřeními, nominací, diagnostikou a výběrem žáků do tříd. Dr. Laznibatová nás seznámí se svými bohatými zkušenostmi, které v této oblasti získala. 

 

 

8. Jednání sdružení mladých, kteří realizovali svůj potenciál v rozvojových aktivitách

Reflektujeme fakt, že úspěšní mladí nadaní se více, nebo méně spontánně sdružují do skupin, spolků či organizací. V nich více, nebo méně definují sami sebe, svoje cíle a program. Vesměs jsou to aktivní lidé, kteří nějakou dobu své životní cesty byli (nebo ještě stále jsou) klienty péče rozmanitých organizací a aktivit, ve kterých svůj potenciál rozvíjeli. V rámci konference budou mít tyto spolky prostor pro vzájemnou komunikaci, krátkou prezentaci a některé jejich příběhy uslyšíte v rámci sekce mimoškolní identifikace nadání. Tato sekce není přístupná pro účastníky konference.